>>>  Laatst gewijzigd: 27 november 2020   >>>  Naar www.emo-level-8.nl  
Ik

Notities bij boeken

Start Filosofie Kennis Normatieve rationaliteit Waarden in de praktijk Mens en samenleving Techniek

Notities

Incididunt nisi non nisi incididunt velit cillum magna commodo proident officia enim.

Voorkant Max Weber Verzameld Werk Deel 1 Max WEBER
Gesammelte Aufsätze Zur Religionssoziologie I
Tübingen: J.C.B.Mohr (Paul Siebeck), 1988/9; UTB 1488; fotomechanische herdruk van het 1920 in eerste druk verschenen werk

Inleiding

Centrale vraag van dit onderzoek:

"..welche Verkettung von Umständen hat dazu geführt, daß gerade auf den Boden des Okzidents, und nur hier, Kulturerscheinungen auftraten, welche doch - wie wenigstens wir uns gern vorstellen - in einer Entwicklungsrichtung von universeller Bedeutung und Gültigkeit lagen."(1)

MW's intentie is dus zeker het aantonen van westerse fenomenen als universeel richtinggevend en van universele geldigheid, al is daarmee nog niet aangegeven wat dat allemaal te betekenen heeft. Zeker is: dat universele is gelegen in het rationele van de westerse wetenschap, kunst, etc.

[MW somt enorm veel verschijnselen op van allerlei maatschappelijke terreinen en zegt dat die weliswaar overal in meerdere of mindere mate voorkwamen, maar dat ze in het westen rationeel waren. Die term komt vele malen naar voren. Vraag is natuurlijk dan al gauw wat MW daar mee bedoelt, maar er wordt hier geen omschrijving gegeven. Hij voelt wel aan dat je de Chinese geneeskunde of de Indische kunst in een bepaalde zin ook rationeel kunt noemen. Maar de westerse rationaliteit is dan toch van een heel eigen - en als je het verhaal leest: superieure - soort.]

"Denn es handelt sich ja in all den angeführten Fällen von Eigenart offenbar um einen spezifisch gearteten 'Rationalismus' der okzidentalen Kultur. Nun kann unter diesem Wort höchst Verschiedenes verstanden werden, - wie die späteren Darlegungen wiederholt verdeutlichen werden."(11)

Hier wordt dat in ieder geval dus niet duidelijker. De aandacht zal uitgaan naar de ontwikkeling van die specifiek westerse vorm van rationaliteit, waarbij de interactie tussen economie en levensstijl / persoonlijkheid nader bekeken wordt.

Nog een citaat over technologie:

"Der spezifisch moderne okzidentale Kapitalismus nun ist zunächst offenkundig in starkem Maße durch Entwicklungen von technischen Möglichkeiten mitbestimmt. Seine Rationalität ist heute wesenhaft bedingt durch Berechenbarkeit der technisch entscheidender Faktoren: der Unterlagen exakter Kalkulation. Das heißt aber in Wahrheit: durch die Eigenart der abendländischen Wissenschaft, insbesondere der mathematisch und experimentell exakt und rational fundamentierten Naturwissenschaften."(10)

En die economie stimuleert op haar beurt weer de ontwikkeling van wetenschap en techniek.

(17) I. Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus (1904/05)

I.1 Das Problem

De empirie laat een sterke correlatie zien tussen protestantisme en plaats in het zakenleven. Eigenlijk staat de crux van het verhaal al op p.23:

"Vielmehr besteht die Tatsache: daß die Protestanten (insbesondere gewisse später besonders zu behandelnde Richtungen unter ihnen - [Calvinisten, en m.n. Quakers, Mennonieten, en Piëtisten] sowohl als herrschende wie als beherrschte Schicht, sowohl als Majorität wie als Minorität eine spezifische Neigung zum ökonomischen Rationalismus gezeigt haben..."(23)

En de vraag is daarmee

"...ob nicht der ganze Gegensatz zwischen Weltfremdheit, Askese und kirchlicher Frömmigkeit auf der einen Seite, Beteiligung am kapitalistischen Erwerbsleben auf der anderen Seite geradezu in eine innere Verwandschaft umzukehren sei."(25/26)

[Het merkwaardige is dat MW zelf een duidelijke relatie legt tussen: 1) migratie en hard werken (p.27, ook de noot waaruit blijkt dat 'gastarbeid' en economische motieven voor migratie al heel lang bestaan!) en 2) tussen een minderheidsgroep zijn die uitgesloten wordt van openbare ambten (zoals Polen, Joden) en daardoor gedwongen wordt haar heil te zoeken in de handel (23). En dat hij zich daar vrij gemakkelijk van afmaakt.]

Op p.31/32 wordt een lijst gegeven (van Benjamin Franklin 1748) van die waarden en normen die thuishoren bij de geest van het kapitalisme. Het ethos van het moderne kapitalisme - zoals in de beschreven deugden naar voren komt - is uiteindelijk gericht op geld: je kunt ook in schijn deugdzaam zijn, als het maar nuttig is voor het verwerven van rijkdom. Desondanks is het een ethos:

"Sondern vor allem ist das 'summum bonum' dieser 'Ethik': der Erwerb von Geld und immer mehr Geld, unter strengster Vermeidung alles unbefangenen Genießens, so gänzlich aller eudämonistischen oder gar hedonistischen Gesichtspunkte entkleidet, so rein als Selbstzweck gedacht, daß es als etwas gegenüber dem 'Glück' oder dem 'Nutzen' des einzelnen Individuums jedenfalls gänzlich Transzendentes und schlechthin Irrationales erscheint. Der Mensch ist auf das Erwerben als Zweck seines Lebens, nicht mehr das Erwerben auf den Menschen als Mittel zum Zweck der Befriedigung seiner materiellen Lebensbedürfnisse bezogen."(35/36)

Dit is een Leitmotiv van het moderne westerse kapitalisme (36), een ethos dat in het kapitalisme van andere culturen niet voorkomt (34).

[Hoe zich dat dan verhoudt met het idee rationalisering in de westerse samenleving (noot op p.35) zal MW dan wel heel goed moeten gaan uitleggen. Normatief lijkt me er geen sprake te zijn van rationalisering. Of anders gezegd: mij lijkt dat in zo'n kader alleen maar sprake kan zijn van de rationalisering van de middelen (om geld te verwerven), terwijl er nooit sprake lijkt te zijn van de rationalisering van de normgebonden doelen. Dat is nu net het kernprobleem.]

[Natuurlijk is MW met zijn opvatting dat de op het beroep en het verwerven van geld gerichte mentaliteit / levensstijl van bepaalde protestantse groepen het moderne kapitalisme veroorzaakt heeft, op gespannen voet met al diegenen uit marxistische hoek bijv. die menen dat die mentaliteit / levensstijl juist door het zich ontwikkelende kapitalisme ontstaan is. Hij maakt in zijn teksten regelmatig opmerkingen of suggesties in die richting (ook op I, 238 e.v.). De kunst is dan inderdaad - zoals MW ook doet - om te laten zien dat er voorbeelden genoeg zijn van maatschappelijke situaties waarbij de levensstijl er eerst was en daarna pas het moderne kapitalisme. Het moderne kapitalisme dat MW beschrijft staat tegenover het traditionalisme - dat mij persoonlijk dus meteen méér aanspreekt dan het kapitalisme, maar dat is niet zo vreemd bij alle maatschappelijke problemen waarin we nu zitten als gevolg van datzelfde kapitalisme. Traditionalisme houdt in:]

"...der Mensch will 'von Natur' nicht Geld und mehr Geld verdienen, sondern einfach leben, so leben wie er zu leben gewohnt ist und soviel erwerben, wie dazu erforderlich ist."(44)

Met andere woorden: leven en werken naar behoefte.

Modern kapitalisme en rationalisme hangen dus samen. Hoe moet nog verder uitgewerkt worden en het moet ook nog duidelijker worden wat dat rationalisme praktisch inhoudt.

"Man kann eben (...) das Leben unter höchst verschiedenen letzten Gesichtspunkten und nach sehr verschiedenen Richtungen hin 'rationalisieren'. Der 'Rationalismus' ist ein historischer Begriff, der eine Welt von Gegensätzen in sich schließt, und wir werden gerade zu untersuchen haben, wes Geistes Kind diejenige konkrete Form 'rationalen' Denkens und Lebens war, aus welcher jener 'Berufs'-Gedanke und jenes, - wie wir sahen, vom Standpunkt des rein eudämonistischen Eigeninteressen aus so irrationale - Sichhingeben an die Berufsarbeit erwachsen ist, welches einer der charakteristischsten Bestandteile unserer kapitalistischen Kultur war und noch immer ist. Uns interessiert hier gerade die Herkunft jenes irrationalen Elements, welches in diesen wie in jedem 'Berufs'-Begriff liegt."(62)

[Het is een wat merkwaardige manier van zeggen, maar ik denk dat het boeiend is om inderdaad te constateren dat die zo rationele levensstijl gebaseerd blijkt te zijn op zeer irrationele motieven. MW richt zijn aandacht daarbij op religieuze motieven die op het ontstaan van de geest van het kapitalisme (m.a.w.: op de onderliggende levensstijl) mede van invloed zijn geweest.]

(84) I.2 Die Berufsethik des asketischen Protestantismus

De aandacht gaat dus uit naar het ascetische protestantisme ofwel puritanisme van calvinisme, piëtisme, methodisme, en wederdoperssekten (baptisten, mennonieten, quakers). Een eerste stap is het bekijken van het centrale dogma van de goddelijke genade. Bij de katholieken waren er vele wegen om de genade van god over je af te roepen: goede werken en naastenliefde, biecht, sacramenten, bedevaarten, enz. en uiteindelijk zelfs de hele aflatenhandel waartegen de Reformatie zich vanaf 1517 juist zo zou afzetten. Maar het Lutheranisme doet dat minder scherp dan het calvinisme. Calvijn maakt een grote kloof tussen god en de mens.

Representatieve citaten:

"Nicht Gott ist um der Menschen, sondern die Menschen sind um Gottes willen da, und alles Geschehen - also auch die für Calvin zweifellose Tatsache, daß nur ein kleiner Teil der Menschen zur Seligkeit berufen ist - kann seinen Sinn ausschließlich als Mittel zum Zweck der Selbstverherrlichung von Gottes Majestät haben, Maßstäbe irdischer "Gerechtigkeit" an seine souveränen Verfügungen anzulegen, ist sinnlos und eine Verletzung seiner Majestät, da er, und er allein, frei , d.h. keinem Gesetz unterworfen ist.."(92)

"Anzunehmen, daß menschliches Verdienst oder Verschulden dieses Schicksal mitbestimme, hieße Gottes absolut freie Entschlüsse, die von Ewigkeit feststehen, als durch menschliche Einwirkung wandelbar ansehen: ein unmöglicher Gedanke."(93)

"Jener große religionsgeschichtliche Prozeß der Entzauberung der Welt, welcher mit der altjüdischen Prophetie einsetzte und, im Verein mit dem hellenischen wissenschaftlichen Denken, allen magischen Mittel der Heilssuche als Aberglaube und Frevel verwarf, fand hier seinen Abschluß."(95)

De consequenties voor de kijk op mensen en het concrete leven van gelovigen zijn groot.

"Verbunden mit der schroffen Lehre von der unbedingten Gottferne und Wertlosigkeit alles rein Kreatürlichen enthällt diese innere Isolierung des Menschen einerseits den Grund für die absolut negative Stellung des Puritanismus zu allen sinnlich-Gefühlsmäßigen Elementen in der Kultur und subjektiven Religiosität - weil sie für das Heil unnütz und Förderer sentimentaler Illusionen und des kreaturvergötternden Aberglauben sind - und damit zur grundsätzlichen Abwendung von aller Sinnenkultur überhaupt. Andrerseits aber bildet die eine der Wurzeln jenes illusionlosen und pessimistisch gefärbten Insdividualismus wie er in dem "Volkscharakter" und den Institutionen der Völker mit puritanischer Vergangenheit sich noch heute auswirkt, - in so auffälligem Gegensatz zu der ganz andersartigen Brille, durch welche später die "Aufklärung" die Menschen ansah."(95/96)

Opvallend zijn de opvatting niemand te vertrouwen en iets toe te vertrouwen dan god, een anti-autoritaire houding tegenover institutionele kaders in staat en kerk, kwellende angst voor de dood (vanwege de predestinatieleer), geen gevoelsmatige persoonlijke betrokkenheid van mens tot mens (noot p.99 en p. 100/101) en daarmee geen overdreven verwachtingen van naastenliefde (wat niet betekent dat men niet alles zou doen voor de mensen van de eigen groep), maar een zakelijk-onpersoonlijke benadering van mensen.

Vanwege Calvijn's nadruk op de kleine schare van uitverkorenen voor een eeuwig leven bij god en de voorbestemdheid van wie dat zijn en de onmogelijkheid hierop dus zelf invloed uit te oefenen via goede werken e.d., ontstond bij de gelovigen de kwellende vraag: ben ik één van de uitverkorenen en hoe kan ik daarover zekerheid verkrijgen? De pastores moesten er praktisch iets mee en bewandelden twee wegen:

"Es wird einerseits schlechthin zu Plicht gemacht, sich für erwählt zu halten, und jeden Zweifel als Anfechtung des Teufels abzsiweisen...() Und andrerseits wurde, um jene Selbstgewißheit zu erlangen, als hervorragendstes Mittel rastlose Berufsarbeit eingeschärft."(105)

De samenhang met rationalisering en de betekenis van rationaliteit in dit kader ligt als volgt. Om die rusteloze beroepsarbeid te kunnen voltrekken was natuurlijk een volledige overwinning nodig van de status naturalis. Dat kan alleen via constante reflectie.

"Diese Rationalisierung nun gab der reformierten Frömmigkeit ihren spezifisch asketischen Zug und begründete ebenso ihre innere Verwandtschaft wie ihren spezifischen Gegensatz zum Katholizismus. Denn natürlich war ähnliches dem Katholizismus nicht fremd."(116)

Tenslotte had het katholicisme zijn monniken en kluizenaars die ook aan ascese deden.

"Sie war zu einer systematisch durchgebildeten Methode rationaler Lebensführung geworden, mit dem Ziel, den status naturae zu überwinden, den Menschen der Macht der irrationalen Triebe und der Abhängigkeit von Welt und Natur zu entziehen, der Suprematie des planvollen Wollens zu unterwerfen, seine Handlungen beständiger selbstkontrolle und der Erwägung ihrer ethischen Tragweite zu unterstellen...(116).

Het ging dus om actieve zelfbeheersing. en zo lag het ook in het protestantisme. Ook daar was

"Vernichtung der Unbefangenheit des triebhaften Lebensgenusses die dringendste Aufgabe, - Ordnung in die Lebensführung derer, die ihr anhingen, zu bringen, das wichtigste Mittel der Askese."(117/118)

Het verschil tussen beide richtingen: ascese blijft in het katholicisme beperkt tot een kleine groep monniken en kluizenaars; die zich steeds verder uit het alledaagse leven terugtrekken in de hoop gods genade te verkrijgen; in het protestantisme is er werkelijke sprake van "innerweltliche Askese" omdat alle gelovigen die levensstijl moeten hebben en juist in het alledaagse leven zonder het idee te hebben dat ze daarmee hun uitverkorenheid zeker kunnen stellen.

Het is daarmee wel duidelijk wat MW onder rationalisering en rationaliteit verstaat en waarom dat alles berust op zeer irrationele motieven. Hij werkt een en ander verder uit naar piëtisten, methodisten en wederdoperssekten.

"Diese Rationalisierung der Lebensführung innerhalb der Welt im Hinblick auf das Jenseits war die Wirkung der Berufskonzeption des asketischen Protestantismus."(163)

Nu moet de specifieke 'geest van het kapitalisme' nog verder uitgewekt worden.

Wat zijn de typische kenmerken van dat protestantse arbeidsethos? Je mag best rijk worden, als je dan maar niet van je rijkdom gaat genieten.

"Das sittlich wirklich Verwerfliche ist nämlich das Ausruhen auf dem Besitz, der Genuß des Reichtums mit seiner Konsequenz von Müßigkeit und Fleischeslust, vor allem von Ablenkung von dem Streben nach "heiligem" Leben. () Nicht Muße und Genuß, sondern nur Handeln dient nach dem unzweideutig geoffenbarten Willen Gottes zur Mehrung seines Ruhms. Zeitvergeudung ist also die erste und prinzipiell schwerste aller Sünden."(166/167)

Zelfs contemplatie is slechter dan hard werken. Vlijtige arbeid is vanouds het probate ascetische middel. Maar niet arbeid als zodanig, maar rationele beroepsarbeid die altijd weer doorgaat en winstgevend is. Sport, dansen, kroegenlopen, het genieten van de meeste kunst en cultuur, uitsluiting van alles wat naakt of erotisch was, zo maar kletsen, versiering, dat alles was niet toegestaan.

"Die innerweltliche protestantische Askese - so können wir das bisher Gesagte wohl zusammenfassen - wirkte also mit voller Wucht gegen den unbefangenen Genuß des Besitzes, sie schnürte die Konsumtion, speziell die Luxuskonsumtion, ein. Dagegen entlastete sie im psychologischen Effekt den Gütererwerb von den Hemmungen der traditionalistischen Ethik, sie sprengt die Fesseln des Gewinnstrebens, indem sie es nicht nur legalisierte, sondern (in dem dargestellten Sinn) direkt als gottgewollt ansah."(190)

Er werd mateloos gespaard, en met dat opgebouwde kapitaal werd weer geïnvesteerd om nog meer winst te kunnen maken. En zo voort.

Er waren ook andere gevolgen. De arbeiders met dit geloof waren werkwillig en stelden de ongelijke verdeling van goederen niet ter discussie omdat die nu eenmaal ook door god gewild was; de ascetische opvatting stelde het werk van de werkgevers immers ook voor als de noodzakelijke uitoefening van een beroep, waarmee dus de uitbuiting al min of meer gerechtvaardigd was. Het zijn ook de Puriteinen geweest die aan de harde wetgeving hebben meegewerkt ten aanzien van zwervers, armen, bedelaars en dergelijke niet met hún arbeidsethos levende groepen.

(207) II. Die protestantischen Sekten und der Geist des Kapitalismus (1906)

De concrete gevolgen van bovenstaand verhaal in de Verenigde Staten, waar het tot een sekte behoren in het bedrijfsleven nog steeds krediet los kan maken, waar het bij een club en groep horen daarom ook zo belangrijk is geworden (een secularisering van dat bij sektes horen). Goed om te noteren is de omschrijving van het begrip 'sekte' tegenover 'kerk', omdat 'sekte' tegenwoordig zo'n negatieve gevoelswaarde heeft. Belangrijk van een sekte (in MW's perspectief in ieder geval) is

"daß in eine einigermaßen reputierliche Sekte nur aufgenommen wurde, wessen 'Wandel' ihn als zweifelsfrei ethisch qualifiziert erscheinen ließ. Daß also die Sektenmitgliedschaft - im Gegensatz zur Mitgliedschaft einer 'Kirche', in die man "hineingeboren" wird und die ihre Gnade über Gerechte und Ungerechte scheinen läßt - ein ethisches, insbesondere auch ein geschäftsethisches, Qualifikationsattest für die Persönlichkeit bedeutete."(211)

Een kerk is een genade-instituut voor de massa waar je dus vanzelfsprekend bijhoort, wat niets zegt over de kwaliteit van de kerkbezoeker. Maar een sekte is een vrijwillig verband van mensen, die het zich kan permitteren om op de kwaliteit van de leden te letten en het niveau hoog kan houden.

(237) III. Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen (1915-19)

Einleitung

Onder 'Wirtschaftsethik' verstaat MW "die in den psychologischen und pragmatischen Zusammenhängen der Religion gegründeten praktischen Antriebe zum Handeln"(238). Schildering van de algemene kenmerken van verlossingsgodsdiensten en de ontwikkeling daar naar toe vanuit magische en animistische opvattingen. Rationaliteit wordt hier teruggevoerd op een behoefte naar een duiding van de verdeling van geluk en lijden onder de mensen: "Das rationale Bedürfnis nach der Theodizee des Leidens" -247). Een en ander wordt in verband gebracht met de klassen in een samenleving, die die theodicee ontwierpen, meestal de intellectuelen.

Representatieve citaten:

"Die Konzeption der Erlösungs-Idee war an sich uralt, wenn man die Befreiung von Not, Hunger, Dürre, Krankheit und - letztlich - Leid und Tod mit darunter begreift. Aber eine spezifische Bedeutung erlangte die Erlösung doch erst, wo sie Ausdruck eines systematisch-rationalisierten 'Weltbildes' und der Stellungnahme dazu war."(252)

Er moest als het ware een zinvolle geordende Kosmos geschilderd worden. Dat nu deed toch altijd de klasse van intellectuelen. Zo'n rationele wereldvisie schuift de concrete alledaagse religie echter in het irrationele.

"Die Einheitlichkeit des primitiven Weltbildes, in welchem alles konkrete Magie war, zeigte dann die Tendenz zur Spaltung in ein rationales Erkennen, und eine rationale Beherrschung der Natur einerseits, und andererseits 'mystische' Erlebnisse, deren unaussagbare Inhalte als einziges neben dem entgotteten Mechanismus der Welt noch mögliches Jenseits: in Wahrheit als ein ungreifbares, hinterweltliches Reich gottinnigen, individuellen Heilsbesitzes, übrig bleiben. Der Einzelne kann sein Heil, wo diese Konsequenz restlos gezogen ist, nur als einzelner suchen."(254).

Een onpersoonlijke rationeel beschreven kosmos kan dus heel goed samengaan met het zoeken van verlossing in de individuele sfeer, bijv. via contemplatie zoals in het verre oosten. Interessant is de beschrijving van de tegenoverstelling tussen institutionele en individuele benaderingen ten aanzien van het verwerven van genade en verlossing. Er is altijd een grote kloof geweest tussen instituties als kerken met hun hiërocratie en de persoonlijke spiritualiteit.

"Die individuelle Heilssuche des Einzelnen oder freier Gemeinschaften durch Kontemplation, orgiastische oder asketische Mittel, war ihr (de hiërokratie), vom Standpunkt ihrer Machtinteressen aus ganz naturgemäß, höchst verdächtig und mußte rituell reglementiert und vor allem hierokratisch kontrolliert werden."(255)

Zie ook p.260-1.

De burgerlijke klasse had het meest de neiging naar een rationele leefwijze (herhaling van Die protestantische ethik etc op p.256-64). Het gaat in dit boek dus uiteindelijk om de economische rationalisering, zegt MW op p.265. En hij voegt er aan toe:

"Denn es ist hier vorweg noch einmal daran zu erinnern: daß 'Rationalismus' etwas sehr verschiedenes bedeuten kann. So schon: je nachdem dabei entweder an jene Art von Rationalisierung gedacht wird, wie sie etwa der denkende Systematiker mit dem Weltbild vornimmt: zu nehmende theoretische Beherrschung der Realität durch zunehmende präzise abstrakte Begriffe, - oder vielmehr an die Rationalisierung im Sinne der methodischen Erreichung eines bestimmten gegebenen praktischen Zieles durch immer präzisere Berechnung der adäquate Mittel. Beides sind sehr verschiedene Dinge trotz der letztlich untrennbaren Zusammengehörigkeit. Selbst innerhalb der denkenden Erfassung des Wirklichen scheiden sich ähnliche Typen: man hat die Unterschiede der englischen gegenüber der kontinentale Physik auf sie zurückführen versucht. Jene Rationalisierung der Lebensführung aber, mit der wir es hier zu tun haben, kann ungemein verschiedene Formen annehmen."(266)

Tot slot van de inleiding een korte toelichting bij de begrippen charisma (268-9), traditionalisme, en bureaucratie (272). Charisma verwijst naar een buitengewone kwaliteit van sommige mensen. Een charismatische autoriteit heeft een macht over mensen die gebaseerd is op het gegeven dat deze mensen zich naar die macht voegen omdat ze aan die speciale kwaliteit van deze persoon geloven. Zo iemand moet echter steeds blijven kunnen bewerkstelligen dat zijn volgers het goed hebben, anders verliest hij die autoriteit en blijkt zijn charisma verdwenen te zijn.

Bureaucratie verwijst naar het legale type van machtsuitoefening die ontstond op basis van de formalistische / juridische rationalisering van het Westen.

"Als das für unsere Terminologie entscheidende Merkmal muß dabei das vorhin Erwähnte gelten: die Unterwerfung nicht kraft Glaubens und Hingabe an charismatisch begnadete Personen: Propheten und Helden, auch nicht kraft heiliger Tradition und der Pietät gegen den durch Traditionsordnung bestimmten persönlichen Herren (), sondern die unpersönliche Bindung an die generell bezeichnete sachliche 'Amtsplicht', welche ebenso wie das korrespondierende Herrschaftsrecht - die 'Kompetenz' - durch rational gesatzte Normen (Gesetze, Verordnungen, Reglements) fest und derart bestimmt sind, daß die Legitimität der Herrschaft zur Legalität der generellen, zwechvoll erdachten, formell korrekt gesatzten und verkündeten Regel wird."(272-3)

(276) III.1 Konfuzianismus und Taoismus

[Ik geef hier niet een samenvatting van alle feitelijkheden. P.276 tot 512 heb ik alleen maar globaal doorgelezen. Leuk als een neerslag van oud - en inmiddels waarschijnlijk op zeer veel punten achterhaald - religiesociologisch onderzoek. Maar door de enorme uitweidingen van MW niet eens zo prettig om te lezen. Waar het om gaat staat in paragraaf viii "Resultat: Konfuzianismus und Puritanismus"(512). En ook de "Zwischenbetrachtung"(536) is wel aardig als vergelijking van kernkwesties, maar op zich voor mij ook niet zo interessant.]

(512) VIII. Resultat: Konfuzianismus und Puritanismus

De rationaliteit van een religie meet MW af aan de graad waarop ze de magie weggewerkt heeft en aan de samenhang van de verhouding tussen god en wereld met de eigen ethische relatie met die wereld. Steeds wordt herhaald dat het ascetische protestantisme het meest radicaal de onttovering van de wereld heeft doorgevoerd. Het confucianisme heeft de magie niet afgezworen en kwam niet tot natuurwetenschappelijke kennis en tot een rationele economie en techniek. Aldus Weber.

[En hier toont hij simpelweg een vooringenomenheid die je de hele tijd wel in en tussen de regels van deze bladzijden kunt vinden. Je merkt steeds een stiekeme positieve waardering voor de benadering van de werkelijkheid en zo zoals die in het ascetische protestantisme voorkomt, wat hij ook zegt over de veroordeling van het genieten daar etc. En dat gaat hier zover dat hij zelfs historisch foute zaken beweert: de wetenschap is in China juist een hele tijd lang van hoger niveau geweest dan in het westen en pas later naar de achtergrond gedreven door de kolonialistische wetenschapsbeoefening zoals die zich in het westen na 1600 ontplooide.]

"Eine echte Prophetie schafft eine systematische Orientierung der Lebensführung an einem Wertmaßstab von innen heraus, der gegenüber die 'Welt' als das nach der Norm ethisch zu formende Material gilt. Der Konfuzianismus war umgekehrt Anpassung nach außen hin, an die Bedingungen der 'Welt'. () Wo alles Hinausgreifen über die Welt fehlte, mußte auch das Eigengewicht ihr gegenüber mangeln."(521)

[Al weer zo'n vooroordeel. Geen positief woord mogelijk over het systeem van radicaal wereldoptimisme van de Chinezen en over hun harmonie met de natuur en zo. Dat hoeft ook niet, ware het niet dat hier het omgekeerde oordeel verpakt wordt in zogenaamde empirische constateringen.]

"Irgendwelche Spannung zwischen Natur und Gottheit, ethischen Anforderungen und menschlicher Unzulänglichkeit, Sündenbewußtsein und Erlösungsbedürfnis, diesseitigen Taten und jenseitiger Vergeltung, religiöser Pflicht und politisch-sozialen Realitäten fehlte eben dieser Ethik vollständig und daher auch jede Handhabe zur Beeinflussung der Lebensführung durch innere Gewalten, die nicht rein traditionell und konventionell gebunden waren."(522)

[Ook al is de constatering misschien juist, de toon waarop een en ander geconstateerd wordt klinkt smalend en veroordelend. Men is in China nog traditionalistisch, niet verzakelijkt: persoonlijke relaties blijven heel belangrijk.]

"Die große Leistung der ethischen Religionen, vor allem der ethischen und asketischen Sekten des Protestantismus, war die Durchbruch des Sippenbandes, die Konstituierung der Ueberlegenheit der Glaubens- und ethischen Lebensführungsgemeinschaft gegenüber der Blutsgemeinschaft, in starkem Maße selbst gegenüber der Familie."(523)

[Wat een prestatie, zeg ik op mijn beurt smalend. Volgt nog weer eens een samenvatting van de kern van het ascetische protestantisme van p.524 e.v. Nog een vooroordeel zit in de vergelijking van de confucianistische zelfbeheersing met de protestantse zelfbeheersing op p.531. En is het zo erg dat mensen zichzelf niet als werktuig van god zien? Het verschil in rationaliteit wordt op p.534 zeer vaag omschreven als van buiten naar binnen (confucianisme) tegenover van binnen naar buiten (protestantisme). Dat blijft onduidelijk.]

"'Rationalismus', dies ist für uns die zweite Lehre, enthielt der Geist beider Ethiken. Aber nur die Überweltlich orientierte puritanische rationale Ethik führte den innerweltlichen ökonomischen Rationalismus durch, gerade weil ihr an sich nichts ferner lag als eben dies, gerade weil ihr die innerweltliche Arbeit nur Ausdruck des Strebens nach einem transzendenten Ziel war. Die Welt fiel ihr, der Verheißung gemäß zu, weil sie 'allein nach ihrem Gott und dessen Gerechtigkeit getrachtet' hatte. Denn da liegt der Grundunterschied dieser beiden Arten von 'Rationalismus'. Der konfuzianische Rationalismus bedeutete rationale Anpassung an die Welt. Der puritanische Rationalismus: rationale Beherrschung der Welt."(534)

(536) Zwischenbetrachtung: Theorie der Stufen und Richtungen religiöser Weltablehnung

"Als Gegensätze auf dem Gebiete der Weltablehnung wurden schon in den einleitenden Bemerkungen hingestellt: die aktive Askese: ein gottgewolltes Handeln als Werkzeug Gottes einerseits, andererseits: der kontemplative Heilsbestiz der Mystik, der ein 'Haben', nicht ein Handeln bedeuten will, und bei welchem der Einzelne nicht Werkzeug, sondern 'Gefäß' des Göttlichen ist, das Handeln in der Welt mithin als Gefährdung der durchaus irrationalen und außerweltlichen Heilszuständlichkeit erscheinen muß."(538-39)

Het zijn de bekende indelingen van religies en aspecten van religies die hier te vinden zijn. Zie voor een samenvatting Habermas' ThKH I, 279 e.v.